Duck Dodgers

Về Duck Dodgers

Vịt Dodgers và học viên trẻ của mình cố gắng ngăn chặn cuộc xâm lăng của người hành tinh sao Hỏa đang đe doạ trên Trái đất.